درمانگاهتخصصی دیابت

تخصصی دیابت

  • آدرس کارگرشمالی خیابان شهریورغربی چهارراه هیات مرکز دیابت ایران
  • تلفن 88334190
  • گزارش خطا
درباره درمانگاه