کلینیکدرمانگاه شبانه روزی آریا

درمانگاه شبانه روزی آریا

درمانگاه عمومی

  • آدرس تهران - شهریار - فردوسیه - خیابان امام خمینی - جنب داروخانه
  • تلفن 262346319
درباره کلینیک

کادر پزشکی