کلینیکدرمانگاه دکتر طباطبائی

درمانگاه دکتر طباطبائی

درمانگاه عمومی

  • آدرس تهران - اسلام شهر - شهرک واوان - فاز 2 - خیابان 38 متری شرقی شهید رجائی
  • تلفن 2283173838
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها