کلینیکبیمارستان امام سجاد

بیمارستان امام سجاد

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس شهریار خ ولیعصر روبروی شهرداری
  • تلفن 2623226041
درباره کلینیک

کادر پزشکی