کلینیکفیزیوتراپی درمانگاه شهید شوریده

فیزیوتراپی درمانگاه شهید شوریده

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس پاستورشرقی جنب نهاد ریاست جمهوری
  • تلفن 66462109
درباره کلینیک

کادر پزشکی