کلینیکمرکزی ابوذر

مرکزی ابوذر

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس میدان ابوذر-ساختمان پزشکان 65302
  • تلفن 55726609
درباره کلینیک

کادر پزشکی