کلینیکشهید فیاض بخش بهزیستی فیروزکوه

شهید فیاض بخش بهزیستی فیروزکوه

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس فیروزکوه میدان راه آهن کوی 17 شهریور پ 4
  • تلفن 0221 , 6226003
درباره کلینیک

کادر پزشکی