کلینیکبیمارستان 12بهمن تامین اجتماعی

بیمارستان 12بهمن تامین اجتماعی

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس شهرقدس خ مصلی جنب مصلی
  • تلفن 2623848100
درباره کلینیک

کادر پزشکی