کلینیکبیمارستان ایرانشهر

بیمارستان ایرانشهر

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس خ بهار خ شهید جواد کارگر پ 37
  • تلفن 7768061 , 7768069
درباره کلینیک

کادر پزشکی