کلینیکآیت اله طالقانی

آیت اله طالقانی

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس اوین جنب دانشگاه شهید بهشتی
  • تلفن 22403561 , 22403569
درباره کلینیک

کادر پزشکی