کلینیکفیزیوتراپی درمانگاه شبانه روزی 15 شعبان

فیزیوتراپی درمانگاه شبانه روزی 15 شعبان

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس خ 17 شهریور جنوبی پائین ترازتیردوقلو روبروی پرورشگاه شبیر نبش کوچه تقی تاجیک
  • تلفن 55333390
درباره کلینیک

کادر پزشکی