کلینیکفیروز آبادی

فیروز آبادی

درمانگاه عمومی

  • آدرس شهرری خ فدائیان اسلام
  • تلفن 55902064
درباره کلینیک

کادر پزشکی