کلینیکدرمانگاه مصطفی خمینی

درمانگاه مصطفی خمینی

تخصصی عمومی

آدرس:

تهران - خیابان ایتالیا - میدان فلسطین - خیابان کیوان

تلفن تماس:

02188966131 , 02188966136

مجوز ها و تاییدیه ها