کلینیکفیزیوتراپی درمانگاه شبانه روزی شاهد

فیزیوتراپی درمانگاه شبانه روزی شاهد

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس خ جشنواره چهارراه سیدالشهدا
  • تلفن 77780761 , 77780764
درباره کلینیک

کادر پزشکی