کلینیکمرکز بهداشت شهریار

مرکز بهداشت شهریار

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس شهریار خ اهنگران
  • تلفن 2623245500
درباره کلینیک

کادر پزشکی