آزمایشگاه بیمارستان امیرالمومنین-خیریه تبریز

  • آدرس تبریز -خ قدس -(قره آغاج سابق )
  • تلفن 2813185
درباره آزمایشگاه