آزمایشگاه بیمارستان امیرالمومنین-خیریه تبریز

  • آدرس تبریز -خیابان قدس -(قره آغاج سابق )
  • تلفن 04132813185
درباره آزمایشگاه