بیمارستان حافظ

  • آدرس شیراز-ابتدای بلوارچمران
  • تلفن 6271531
درباره آزمایشگاه