آزمایشگاه بیمارستان امام کلیبر

  • آدرس کلیبر خیابان امام خیابان ساحل
  • تلفن 2061
درباره آزمایشگاه