آزمایشگاه بیمارستان امام کلیبر

  • آدرس کلیبر خ امام خ ساحل
  • تلفن 2061
درباره آزمایشگاه