آزمایشگاه بیمارستان سینا

  • آدرس تبریز- خ آزادی
  • تلفن 5412101
درباره آزمایشگاه