آزمایشگاه بیمارستان سینا

  • آدرس تبریز- خیابان آزادی
  • تلفن 04135412101
درباره آزمایشگاه