بیمارستان شهیدچمران

  • آدرس شیراز – بلوار شهید چمران
  • تلفن 6240106 – 6240101
درباره آزمایشگاه