آزمایشگاه بیمارستان شفا

  • آدرس تبریز- روبروی باغ گلستان جنب بیمارستان شفا
  • تلفن 04132800005
درباره آزمایشگاه