آزمایشگاه بیمارستان رسول اکرم

  • آدرس کلاله بیمارستان کلاله
  • تلفن 4247990
درباره آزمایشگاه