بیمارستان شفا

  • آدرس شیراز-20متری سینماسعدی
  • تلفن 2339015
درباره آزمایشگاه