آزمایشگاه بوالخیر

  • آدرس شهرستان تنگستان روستای بوالخیر
  • تلفن 7735235451
درباره آزمایشگاه