مرکز تصویربرداری بیمارستان 576 ارتش

  • آدرس شیراز- چهارراه باغ تخت
  • تلفن 07132223300
درباره آزمایشگاه