بیمارستان 576ارتش

  • آدرس شیراز-4راه باغ تخت
  • تلفن 2223300
درباره آزمایشگاه