آزمایشگاه بیمارستان آرتا

  • آدرس  خیابان سی متری - پلاک فرعی ١ -٣٨٥٨
  • تلفن 04533333523
درباره آزمایشگاه