آزمایشگاه بیمارستان آرتا

  • آدرس  خیابان سی متری - پلاک فرعی ١ -٣٨٥٨
  • تلفن 3333523
درباره آزمایشگاه