آزمایشگاه درمانگاه امام رضا(ع) اردبیل

  • آدرس  خیابان معلم-  میدان ورزش
  • تلفن 2233902
درباره آزمایشگاه