آزمایشگاه بیمارستان سلمان فارسی

  • آدرس بوشهر- خیابان سبزآباد- سه راه تامین اجتماعی
  • تلفن 7733442815
درباره آزمایشگاه