بیمارستان پیمانیه جهرم

  • آدرس جهرم خیابان ولی عصر  بیمارستان پیمانیه
  • تلفن 792230014
درباره آزمایشگاه