آزمایشگاه انجمن بیماران کلیوی پارس -شفا2

  • آدرس شیراز-بلواربعثت 20متری انصاری درمانگاه شفا
  • تلفن 6278888 , 6275566
درباره آزمایشگاه