گفتگو و مشاوره با متخصصین:

آزمایشگاه بیمارستان میرحسینی

  • آدرس فارس - شیراز - بلوار هجرت - روبروی خیابان عبیرامیز
  • تلفن 07132284433 , 07132284434

درباره آزمایشگاه بیمارستان میرحسینی


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس آزمایشگاه بیمارستان میرحسینی
  • فارس - شیراز - بلوار هجرت - روبروی خیابان عبیرامیز
  • 07132284433 - 07132284434
مجوز ها و تاییدیه ها