بیمارستان ام لیلا

  • آدرس هرمزگان - بعد از هتل هما 
  • تلفن 3333339
درباره آزمایشگاه