آزمایشگاه بیمارستان اسکو

  • آدرس اسکو-خ امام
  • تلفن 3222020
درباره آزمایشگاه