آزمایشگاه بیمارستان اسکو

  • آدرس اسکو-خیابان امام
  • تلفن 04133222020
درباره آزمایشگاه