آزمایشگاه بیمارستان 560 ارتش

  • آدرس گرگان پیچ ستاد
  • تلفن 2229595
درباره آزمایشگاه