آ زمایشگاه بیمارستان ارس

  • آدرس خیابان جمهوری اسلامی – بیمارستان ارس
  • تلفن 335794
درباره آزمایشگاه