آزمایشگاه بیمارستان حکیم جرجانی

  • آدرس گرگان میدان بسیج
  • تلفن 4424888
درباره آزمایشگاه