آزمایشگاه بهار(شبستری)-تبریز

  • آدرس تبریز-17شهریورجدیدپایین ترازبستنی وحیدجنب داروخانه کیمیامجتمع پزشکی گلستان
  • تلفن 5535547
درباره آزمایشگاه