آزمایشگاه امام سجاد ع

  • آدرس قم - خ نیروگاه روبروی اداره برق
  • تلفن 8825970
درباره آزمایشگاه