آزمایشگاه بیمارستان امیر

  • آدرس بیمارستان امیرالمومنین
  • تلفن 7733134616
درباره آزمایشگاه