آبدان

  • آدرس آبدان -داخل ساختمان مرکز بهداشتی درمانی
  • تلفن 7735452300
درباره آزمایشگاه