آزمایشگاه بیمارستان شمس تبریز

  • آدرس تبریز -خیابان آبرسان -خیابان هفت تیر
  • تلفن 04136584848
درباره آزمایشگاه