آزمایشگاه بیمارستان شمس تبریز

  • آدرس تبریز -خ آبرسان -خ هفت تیر
  • تلفن 6584848
درباره آزمایشگاه