آزمایشگاه آلبرت

  • آدرس خیابان پیروزی جنب پمپ بنزین سراه سلیمانیه
  • تلفن 77534490 , 7530216
درباره آزمایشگاه