آزمایشگاه بیمارستان ا۰۰ اکبر

  • آدرس کردستان -مریوان-بلوار رسالت
  • تلفن 08753221461 , 08753221460
درباره آزمایشگاه