گفتگو و مشاوره با :

آزمایشگاه بیمارستان الله اکبر

  • آدرس کردستان - مریوان - بلوار رسالت
  • تلفن 08733285911

درباره آزمایشگاه بیمارستان الله اکبر


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس آزمایشگاه بیمارستان الله اکبر
  • کردستان - مریوان - بلوار رسالت
  • 08733285911
مجوز ها و تاییدیه ها