بیمارستان حضرت قائم -عج فیروزاباد

  • آدرس فیروزاباد  بیمارستان حضرت قائم -عج 
  • تلفن 7126227091
درباره آزمایشگاه