آزمایشگاه آذر(باویلی آذر)-اهر

  • آدرس اهر-خ شهیدرجایی جنب مسجدشیخ عمادپلاک 123
  • تلفن 2232353
درباره آزمایشگاه