آزمایشگاه بیمارستان رسول اکرم (ص)

  • آدرس بیمارستان رسول اکرم (ص) 
  • تلفن 8426224170
درباره آزمایشگاه