بیمارستان امام حسن مجتبی-ع داراب

  • آدرس داراب  بیمارستان امام حسن مجتبی-ع داراب
  • تلفن 7326214107
درباره آزمایشگاه