آزمایشگاه بیمارستان بهشتی مراغه

  • آدرس مراغه -خ سعدی
  • تلفن 2222255
درباره آزمایشگاه