بیمارستان شریعتی فسا

  • آدرس  بیمارستان شریعتی فسا
  • تلفن 7153350116 , 07153350117
درباره آزمایشگاه