آزمایشگاه بیمارستان امام رضا (ع)

  • آدرس ایوان -  بیمارستان امام رضا (ع)
  • تلفن 8423232951
درباره آزمایشگاه